Circulair

CIRCULAIRE BOUWECONOMIE

Circulariteit is geen doel op zich, het is een middel om een leefbare omgeving voor nu en in de toekomst te behouden (Sustainability volgens Brundtland in vrije vertaling). Dan kan alleen als we zorgen dat de voorraden aan grondstoffen, schone water, lucht en bodem, biodiversiteit en ruimte behouden blijven. De in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie opgenomen definitie reikt dan ook verder dan de materialen/grondstoffen-problematiek.

“Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.”

CIRCULAIRE PRODUCTEN & DIENSTEN

Er is door W/E een set van 5 strategieën opgesteld om de visie op circulariteit te concretiseren. De minimalisering van de milieu-impact is daarbij als circulaire strategie benoemd, omdat dit ook bijdraagt aan het tegengaan van het opraken van de eerder genoemde voorraden. De vijf strategieën hebben hun waarde bewezen in relatie tot bruikbaarheid, herkenbaarheid en volledigheid. Ze geven bovendien een concrete invulling aan de definitie in de Transitieagenda. Een goed (circulair) ontwerp betekent keuzes maken, op welk concept, en op welke strategieën wordt ingezet. Alleen zo ontstaat een samenhangend geheel van ontwerpkenmerken. Om dit proces te faciliteren is bij elk voorbeeld product of dienst aangegeven waar de circulaire kracht zit, op welke van de 5 scoort het goed of welke minder.

DE VOORBEELDEN

In deze circulaire bouwproductencatalogus is gezocht naar producten en diensten van wat er nu beschikbaar is of op korte termijn beschikbaar komt. Hierbij gaat het om alle sectoren, zowel woning-, als utilitaire, als grond-, weg- en water- bouw. Bij de selectie is getracht de volle breedte in circulaire strategieën en toepassingen in het gebouw af te dekken.

DE INFORMATIE PER PRODUCT OF DIENST

Wat vindt u aan informatie per product of dienst? Naast een beschrijving en de voorbeelden:

– Inzicht in de ‘circulaire’ kracht:

Dit door inschaling op de 5 strategieën. Deze inschaling (1 tot 5 sterren) is gebeurd op basis van expertise van W/E. Het doel is het bieden van inzicht, en niet de onderlinge vergelijking van de producten en diensten.

– Een indicatie van het stadium van ontwikkeling het zich bevindt:

1. Nog in ontwikkeling
2. Bijna marktrijp
3. Nu beschikbaar
4. Nu beschikbaar, en zonder grote consequenties als alternatief te kiezen