Circulair

CIRCULAIRE BOUWECONOMIE
Circulariteit is geen doel op zich, het is een middel om een leefbare omgeving voor nu en in de toekomst te behouden (Sustainability volgens Brundtland in vrije vertaling). Dan kan alleen als we zorgen dat de voorraden aan grondstoffen, schone water, lucht en bodem, biodiversiteit en ruimte behouden blijven. De in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie opgenomen definitie reikt dan ook verder dan de materialen/grondstoffen-problematiek.

“Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.”


10 R-STRATEGIEËN
Een veel gebruikte set zijn de 10 R-strategieën. De strategieën zijn hierbij in een voorkeursvolgorde geplaatst. Bij veel van de producten en diensten zijn de lagere R-strategieën aan de orde. In de uitwerking per product is de plaats in de R-ladder aangeduid. Maar een lagere  voorkeur wil niet zeggen, dat u deze strategieën moet negeren, alle beetjes helpen. En achter elk product zit weer een hele industrie! De context bepaalt daarbij vaak of de circulaire potentie van een product wel of niet wordt benut. Even wat ‘circulaire’ producten selecteren leidt niet tot een circulair gebouw. Een dergelijk gebouw kan wel gerealiseerd worden bij de goed doordachte ‘circulaire’ toepassing van ‘gewone’ producten.

CIRCULAIRE DIENSTEN & PRODUCTEN
Er is door W/E een set van 5 strategieën opgesteld om de visie op circulariteit te concretiseren. De minimalisering van de milieu-impact is daarbij als circulaire strategie benoemd, omdat dit ook bijdraagt aan het tegengaan van het opraken van de eerder genoemde voorraden. De vijf strategieën hebben hun waarde bewezen in relatie tot bruikbaarheid, herkenbaarheid en volledigheid. Ze geven bovendien een concrete invulling aan de definitie in de Transitieagenda. Een goed (circulair) ontwerp betekent keuzes maken, op welk concept, en op welke strategieën wordt ingezet. Alleen zo ontstaat een samenhangend geheel van ontwerpkenmerken. Om dit proces te faciliteren is bij elk voorbeeld product of dienst aangegeven waar de circulaire kracht zit, op welke van de 5 scoort het goed of welke minder.

 

INSPIRERENDE, INNOVATIEVE CIRCULAIRE VOORBEELDEN
In deze circulaire bouwproductencatalogus is gezocht naar producten en diensten van wat er nu beschikbaar is of op korte termijn beschikbaar komt, waarmee de bouwpraktijk nu al aan de slag kan gaan. Het doel is het tonen van inspirerende voorbeelden van circulaire producten en diensten. Hierbij gaat het om alle sectoren, zowel woning-, als utilitaire, als grond-, weg- en water- bouw. Bij de selectie is getracht de volle breedte in circulaire strategieën en toepassingen in het gebouw af te dekken.


DE INFORMATIE PER DIENST OF PRODUCT
Wat vindt u aan informatie per product of dienst? Naast een beschrijving en de voorbeelden:

– Inzicht in de ‘circulaire’ kracht:

Dit door inschaling op de 5 strategieën. Deze inschaling (1 tot 5 sterren) is gebeurd op basis van expertise van W/E. Het doel is het bieden van inzicht, en niet de onderlinge vergelijking van de producten en diensten.

– De plaatsing op de voorkeursladder van de 10R-strategieën:

Zoals is aangegeven zullen producten en diensten zich zonder context meestal op de onderste sporten van de ladder bevinden. Voor een daadwerkelijk circulair resultaat, is een circulair ontwerp en/of portefeuillebeheer nodig.

– Een indicatie van het stadium van ontwikkeling het zich bevindt:

1. Nog in ontwikkeling
2. Bijna marktrijp
3. Nu beschikbaar

De ‘inschaling’ op de circulaire strategieën is niet bedoeld om de producten te beoordelen en/of te vergelijken. Deze is bedoeld om de ‘circulaire’ kracht te kunnen duiden. Wil men inzetten op een specifieke circulaire strategie, dan is te zien welk product daar goed bij past en welk product minder.


DISCLAIMER SELECTIE DIENSTEN EN PRODUCTEN
Nadrukkelijk is in deze catalogus niet gestreefd naar volledigheid. Het niet opnemen van producten of diensten in de catalogus betekent niet dat ze niet circulair zouden zijn. De samenstellers proberen een zo breed mogelijk palet van inspirerende circulaire producten aan te bieden, op basis van hun “kracht”: welke R-strategie en welke Circulaire-strategie, circulaire potentie wordt benut. De catalogus wil producten en diensten tonen die laten zien dat circulair bouwen nu al goed mogelijk is en inspirerende voorbeelden tonen niet wellicht niet vanzelfsprekend zijn. Beoordeling gebeurt door de samenstellers en gebaseerd op toepassing van de genoemde strategieën.