Jaarlijks worden slootkanten en wegbermen een aantal keer gemaaid. Dit maaisel wordt nu vaak gezien als afval en blijft liggen of wordt verzameld en gecomposteerd. In beide gevallen leidt dit tot CO2 emissies. Er zijn al enkele initiatieven om deze groenresten te ‘oogsten’ en dit om te zetten naar producten zoals bijvoorbeeld papier of wegmeubilair.
Vijf partijen in Noord-Holland en Flevoland hebben nu de handen ineengeslagen om een vernieuwende keten op te zetten waarbij groenresten (bermgras, slootmaaisel, etc) worden verzameld en omgezet naar een hoogwaardig bouwmateriaal: GrassBloxxx. Maaisel wordt zo dus een waardevolle grondstof met een positieve bijdrage aan de CO2 balans en er ontstaat een unieke keten. GrassBloxxx kan bijvoorbeeld als isolatiemateriaal worden gebruikt.